אופק חדש
* באם הנתונים שהזנת במחשבון אינם משקפים את נתוניך כפי שהם מאושרים וקיימים במערכות משרד החינוך, שכרך ישולם לפי הנתונים הקיימים במשרד בלבד.
למען הסר ספק יודגש, כי מודול זה מדמה שכר בלבד ולפיכך אין משרד החינוך מתחייב לתשלום שכר על פי התחשיב המופק ממודול זה.
*
*
*

*עובד הוראה חדש- הינו עובד הוראה שהצטרף לרפורמת אופק חדש כמתמחה,

או הצטרף לאופק עם סיום התמחותו.

גמולים
ללא רישיון ייעוץ
רישיון זמני
רישיון קבוע

* יועץ חינוכי בעל רישיון בייעוץ נדרש לעבוד מינימום 4 שעות פרונטליות

ו-7 שעות ייעוץ, כדי לקבל גמול ייעוץ.

תוצאות החישוב
סמל תיאור סכום אחוז/כמות